Wykreślenie hipoteki – Jak przebiega i ile trzeba czekać?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to istotny proces, który rozpoczyna się po całkowitej spłacie zobowiązania zabezpieczonego hipoteką. Samo uregulowanie długu nie skutkuje automatycznym usunięciem hipoteki – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu wieczystoksięgowego. W praktyce oznacza to, że nawet po spłaceniu całego długu hipoteka wciąż figuruje w księdze wieczystej. Jak więc wykreślić hipotekę z księgi wieczystej oraz ile to trwa? O wszystkim opowiemy w niniejszym artykule. 

Jak przebiega wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to procedura, której trzeba dopełnić zawsze po spłacie zobowiązania. Sama spłata kredytu nie spowoduje, że nieruchomość zostanie automatycznie wykreślona z hipoteki, dlatego to tak ważne, aby o tym pamiętać. Jest to szczególnie ważne, jeśli w przyszłości będziemy chcieli sprzedać nieruchomość, ponieważ wpis do księgi wieczystej może odstraszyć potencjalnych nabywców.

W procesie wykreślenia nieruchomości z hipoteki najczęściej wnioskodawcą jest jej właściciel, ale wniosek może złożyć również wierzyciel, użytkownik wieczysty lub inna osoba uprawniona. Cały proces rozpoczyna się od uzyskania dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania zabezpieczonego hipoteką – najczęściej jest to list mazalny wystawiany przez wierzyciela. Następnie należy wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki i opłacić stałą opłatę sądową wynoszącą 100 zł. Wypełniony i opłacony wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości. Sąd, po zweryfikowaniu poprawności wniosku oraz załączonych dokumentów, wykreśli hipotekę z księgi wieczystej. Cała procedura może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy, jednak wnioskodawca otrzyma powiadomienie na piśmie o dokonaniu wykreślenia.

 

 

Zdjęcie hipoteki – Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby wykreślić nieruchomość z hipoteki, należy przygotować odpowiednie dokumenty, które należy złożyć w sądzie rejonowym. Do tych dokumentów zalicza się:

  • Wniosek o wykreślenie hipoteki – Formularz, który należy wypełnić, podając dane dotyczące nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, a także informacje o hipotece, którą chce się wykreślić.
  • Oświadczenie wierzyciela o spłacie długu – Dokument potwierdzający, że wierzyciel otrzymał pełną spłatę zobowiązania i zgadza się na wykreślenie hipoteki. Może to być na przykład bank, który wystawi stosowne zaświadczenie.
  • Potwierdzenie opłaty sądowej – Dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki. Aktualna wysokość opłaty wynosi 100 zł.
  • Akt notarialny lub umowa kredytowa (opcjonalnie) – W niektórych przypadkach może być wymagany dokument potwierdzający ustanowienie hipoteki, jeśli taki był wcześniej sporządzony.
  • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za jego sporządzenie.

Skąd pobrać i jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie hipoteki można pobrać w siedzibie każdego sądu rejonowego w Polsce oraz z internetu, ze strony rządowej. Wypełnienie formularza nie jest skomplikowane, ale wymaga podania szczegółowych danych uczestników postępowania – wnioskodawcy oraz uczestników, których dotyczy hipoteka. Ważne jest, aby w formularzu wskazać dokładne dane nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której wpisana jest hipoteka. Przed złożeniem wniosku należy go opłacić poprzez zakup znaczków sądowych o nominale 100 zł lub dokonanie przelewu bankowego na konto sądu. Potwierdzenie opłaty musi być dołączone do wniosku. Po wypełnieniu i opłaceniu formularza wniosek należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Sąd po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu jego poprawności dokona wykreślenia hipoteki, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Jeśli wykreślenie hipoteki stanowi problem, można skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który dokładnie wytłumaczy każdy etap i pomoże wypełnić wniosek.