Jak zrobić wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Ustanowienie hipoteki

Każdy obecny bądź przyszły kredytobiorca spotkał lub spotka się z pojęciem hipoteki. Ustanowienie hipoteki jest jednym z kluczowych kroków przy zabezpieczaniu kredytu hipotecznego. Proces ten obejmuje kilka etapów, z których najważniejsze to złożenie odpowiedniego wniosku oraz wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Poniżej omówimy szczegółowo, jak przejść przez cały proces wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Jak wygląda ustanowienie hipoteki?

Ustanowienie hipoteki polega na uregulowaniu prawa rzeczowego na nieruchomości, które zabezpiecza wierzytelność, najczęściej wynikającą z udzielonego kredytu hipotecznego. Aby ustanowić hipotekę, niezbędne jest podpisanie umowy o ustanowieniu hipoteki, która może być sporządzona w formie aktu notarialnego, choć nie zawsze jest to wymagane. Umowa ta powinna zawierać:

 • dane wierzyciela i dłużnika,
 • oznaczenie nieruchomości,
 • wysokość zabezpieczonej kwoty,
 • inne warunki, na jakich hipoteka została ustanowiona.

Po sporządzeniu umowy należy także uzyskać odpowiednie dokumenty od banku, które będą wymagane do złożenia wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej.

 

 

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

Po podpisaniu umowy o ustanowieniu hipoteki, konieczne jest złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej. Wniosek ten składa się w wydziale ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Formularz wniosku można pobrać w Sądzie lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie należy go dokładnie wypełnić, wpisując niezbędne informacje dotyczące nieruchomości i hipoteki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument z banku potwierdzający udzielenie kredytu,
 • oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki,
 • osobiste oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na rzecz banku.

Wpis do księgi wieczystej wiąże się z opłatami, które reguluje Ustawa o Kosztach w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. Wysokość tych opłat zależy od rodzaju wykonywanej czynności. Najważniejsze opłaty to:

 • Założenie księgi wieczystej – 100 zł,
 • Wpisanie własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł,
 • Wpisanie hipoteki – 200 zł,
 • Odpisy z księgi wieczystej – 20 zł za zwykły odpis, 50 zł za pełny odpis.

Oprócz powyższych należy również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Najczęściej podatek ten wynosi 19 zł, ale może też wynosić 0,1% wartości hipoteki, jeśli jej wysokość jest dokładnie określona. Zwykle jednak banki nie podają dokładnej wartości zabezpieczenia, więc podatek wynosi ryczałtowo 19 zł. Na złożenie deklaracji PCC-3 i zapłacenie podatku jest 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. W przeciwnym razie grożą Ci kary lub wykroczenie skarbowe.

Po złożeniu wniosku o wpis do hipoteki sąd wyda zaświadczenie, które będzie dla wierzyciela dowodem i potwierdzeniem wszczęcia procedury sądowej. Należy jednak pamiętać, że ustanowienie wpisu w księdze wieczystej może zająć kilka miesięcy – w zależności od obłożenia danego sądu. W większych miastach ten czas może być dłuższy i wynosić nawet 6-12 miesięcy.

Wpis hipoteki w księdze wieczystej będzie do czasu, aż należność pożyczona od banku na zakup nieruchomości zostanie całkowicie spłacona. Aby usunąć hipotekę, trzeba złożyć właściwy wniosek w sądzie rejonowym, który obsługuje daną księgę wieczystą. Do tego wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie banku, zwane kwitem mazalnym. Dokument ten potwierdza, że zobowiązanie zabezpieczone hipoteką zostało spłacone, a bank zgadza się na wykreślenie hipoteki.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy, Doradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Ustanowienie hipoteki samemu czy przez notariusza?

Ustanowienie hipoteki można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą notariusza. Samodzielne załatwienie formalności może być tańsze, jednak wymaga większej znajomości przepisów prawa i procedur sądowych. Skorzystanie z usług notariusza z kolei może zapewnić większe bezpieczeństwo prawne i pewność, że wszystkie dokumenty są poprawnie sporządzone. Notariusz pomoże również w złożeniu wniosku do sądu oraz w dopełnieniu wszelkich formalności.

W przypadku chęci skorzystania z usług notariusza należy przygotować:

 1. Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,
 2. Kopie pełnomocnictw pracowników banku, którzy podpisali oświadczenie.

Korzystanie z usług notariusza wiąże się z dodatkowymi kosztami, które warto uwzględnić przy planowaniu całego procesu. Jednak pomoc notariusza może zaoszczędzić czas i stres związany z dopełnianiem skomplikowanych procedur prawnych.