Co to jest i jak działa hipoteka?

Hipoteka

Hipoteka to ważne i powszechnie znane pojęcie w kontekście kredytów hipotecznych. Stanowi ona istotne narzędzie prawnicze, umożliwiające zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomość. W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości, pragnąc uzyskać kredyt, akceptuje obciążenie swojej posiadłości na rzecz wierzyciela, zwykle banku. W niniejszym artykule omówimy, jak działa hipoteka, jakie są jej rodzaje, oraz co daje wpis do księgi wieczystej.

Jak działa hipoteka?

Hipoteka to forma zabezpieczenia wierzytelności, często stosowana w przypadku kredytów hipotecznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (art. 65), hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczeń, niezależnie od aktualnego właściciela nieruchomości.

Mechanizm działania hipoteki polega na obciążeniu nieruchomości, co oznacza, że w przypadku niewywiązania się z zobowiązań finansowych przez dłużnika, wierzyciel (zazwyczaj bank) ma prawo dochodzić swoich roszczeń z tej nieruchomości. Jest to instrument prawny, który zapewnia kredytodawcy większe bezpieczeństwo i pewność spłaty pożyczki. Dla banku hipoteka stanowi gwarancję zwrotu pożyczonych środków, a dla kredytobiorcy jest sposobem na uzyskanie finansowania pod warunkiem posiadania nieruchomości.

W przypadku gdy kredytobiorca przestaje spłacać raty, bank może skorzystać z hipoteki, co umożliwia mu sprzedaż nieruchomości w celu odzyskania pożyczonych środków. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Bank reaguje na opóźnienia w spłacie rat, podejmując próby kontaktu z dłużnikiem poprzez telefon, SMS-y oraz e-maile, a następnie wysyła oficjalne pisma.
 2. Jeśli to nie przynosi efektu, wierzyciel przechodzi do kolejnego etapu, wystawiając tytuł egzekucyjny (BTE), który umożliwia mu wystąpienie do sądu.
 3. Sąd nadaje temu tytułowi egzekucyjnemu moc, co prowadzi do zaangażowania komornika.
 4. Komornik wysyła wezwanie do uregulowania długu, dając dłużnikowi 14 dni na spłatę, informuje o zajęciu nieruchomości i składa wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej, a następnie wystawia nieruchomość na aukcję przez bank.

Zgodnie z przepisami z lipca 2017 roku, banki muszą wstrzymać się z pójściem do komornika na przynajmniej 6 miesięcy od zaprzestania spłaty kredytu hipotecznego. Daje to właścicielowi nieruchomości szansę na samodzielną sprzedaż i oddanie należnej kwoty bankowi. Jednakże warto pamiętać, że w przypadku trudności ze spłatą rat, banki mogą proponować różne rozwiązania, takie jak odroczenie spłaty rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

 

Rodzaje hipotek

W polskim systemie prawnym istnieje kilka rodzajów hipotek. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które determinują, w jakich okolicznościach i dla jakiego rodzaju zobowiązań powinien być stosowany.

 • Hipoteka umowna
 • Hipoteka kaucyjna
 • Hipoteka przymusowa
 • Hipoteka odwrócona

Hipoteka umowna

Hipoteka umowna jest najczęściej spotykanym rodzajem hipoteki. Powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wierzycielem. Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a następnie wpisana do księgi wieczystej. Hipoteka umowna daje wierzycielowi prawo do zaspokojenia się z nieruchomości w przypadku niewywiązania się przez dłużnika ze swoich zobowiązań.

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka kaucyjna różni się od umownej tym, że zabezpiecza wierzytelności, których wysokość w chwili ustanowienia hipoteki nie jest jeszcze dokładnie określona. Jest to więc forma zabezpieczenia dla wierzytelności przyszłych lub warunkowych. Przez wprowadzone przepisy w 2011 r. nie można już ustanawiać tego rodzaj hipoteki, ale te ustanowione wcześniej obowiązują do czasu ich wykreślenia.

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to forma zabezpieczenia długu, która powstaje bez zgody właściciela nieruchomości. Może być wpisana do księgi wieczystej na podstawie decyzji sądu, prokuratury, tytułu wykonawczego, decyzji administracyjnej lub zarządzenia zabezpieczenia. Najczęściej jest ustanawiana przez instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy, które wykorzystują ją do zabezpieczenia wierzytelności zaległych podatków i składek. Hipoteka przymusowa nie podlega przedawnieniu, a jej wygaśnięcie następuje po spłacie długu i wykreśleniu z księgi wieczystej na podstawie wniosku złożonego w sądzie rejonowym.

Hipoteka odwrócona

Hipoteka odwrócona to rodzaj umowy finansowej zawieranej między osobą fizyczną a instytucją finansową. W ramach tej umowy właściciel nieruchomości może uwolnić część zgromadzonego kapitału, który jest związany z daną nieruchomością. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób starszych, które poszukują nowego źródła dochodu, ponieważ ich emerytury często okazują się niewystarczające.

Księga wieczysta hipoteka – Co daje taki wpis?

Księga wieczysta

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy, Doradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, w którym zapisuje się informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, w tym obciążeń hipotecznych. Wpis hipoteki do księgi wieczystej daje wierzycielowi prawo do pierwszeństwa w zaspokojeniu swoich roszczeń przed innymi wierzycielami. Dzięki temu wpisowi wierzyciel ma pewność, że jego prawa są odpowiednio zabezpieczone i będzie mógł dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań. Dla dłużnika wpis do księgi wieczystej jest równoznaczny z formalnym obciążeniem nieruchomości, co może mieć wpływ na jego zdolność kredytową i możliwości dalszego obciążania nieruchomości.

Księga wieczysta hipoteka zawiera kilka istotnych informacji:

 1. Podmioty: Wpis informuje o tym, kto jest wierzycielem (lub wierzycielami) oraz kto jest dłużnikiem.
 2. Kwota zabezpieczenia: Wpisuje się także kwotę, na jaką została ustanowiona hipoteka. Jest to istotne, aby ustalić zakres i wysokość zabezpieczenia.
 3. Rodzaj zabezpieczenia: Wpis w księdze wieczystej może również zawierać informacje na temat rodzaju zabezpieczenia, na przykład czy jest to hipoteka zwykła, czy może hipoteka przymusowa.
 4. Czas obowiązywania: Informuje o okresie, na jaki ustanowiona jest hipoteka.
 5. Numer księgi wieczystej i działki: Umożliwia identyfikację nieruchomości, na którą nałożona jest hipoteka.

Wpis w księdze wieczystej hipoteka jest istotnym dokumentem zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla wierzycieli, ponieważ stanowi on potwierdzenie istnienia zabezpieczenia w postaci hipoteki.