Regulamin sprzedaży spersonalizowanych raportów kredytowych 

Postanowienia wstępne
 
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dofin.pl prowadzony jest przez DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000899475, NIP: 5252862181, REGON: 388945330, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, adres e-mail: biuro@dofin.pl, numer telefonu: +48 512 570 750, adres korespondencyjny: ul. Kokoryczki 3lok. 47 04-191 Warszawa.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników i Przedsiębiorców korzystających ze  strony www.dofin.pl i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego spersonalizowanego raportu kredytowego. 

⦁ 2  
Definicje 
⦁ Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach usługi strony www, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
⦁ Sprzedawca – DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
⦁ Klient – Użytkownicy i Przedsiębiorcy dokonujący zakupu usługi spersonalizowanego raportu kredytowego.
⦁ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
⦁ Strona www – strona internetowa pod nazwą www.dofin.pl
⦁ Umowa zakupu usługi– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów za pomocą strony www, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
⦁ Regulamin – niniejszy regulamin zakupu usługi. 
⦁ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi ze Sprzedawcą.
⦁ Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie www umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybranych usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu wykonania usługi i płatności. 
⦁ Usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
⦁ Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony www.dofin.pl. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 
⦁ 3
Kontakt 
 
⦁ Adres Sprzedawcy: ul. Kokoryczki 3 lok 47 04-191 Warszawa
⦁ Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@dofin.pl
⦁ Numer telefonu Sprzedawcy:  +48 512 570 750 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
⦁ Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00.
 
⦁ 4
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
⦁ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
⦁ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
⦁ włączona obsługa plików cookies,,
⦁ zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Google Chrome, Mozlila, Opera, Safari  i  Microsoft Edge
 
⦁ 5
Informacje ogólne
 
⦁ Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony www z infrastrukturą techniczną Klienta. 
⦁ Klient zgodnie z treścią §4 zobowiązany jest do wyposażenia swojego sprzętu technicznego do minimalnych wymagań. 
⦁ Zakup spersonalizowanego raportu kredytowego lub zapoznanie się z ofertą sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresu e-mial umożliwiających realizację usługi. 
⦁  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
⦁ Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta jest podana na stronie www pod opisem danej usługi. Jeśli Klient wybierze więcej niż jedną usługę w sklepie, kwota końcowa zostanie przeliczona i podana ostatecznie przed złożeniem zamówienia. 
 
⦁ 6
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy: 
⦁ wybrać Produkt (usługę) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz”;
⦁ uzupełnić dane osobowe niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe pozyskane w tym formularzu zbierane są w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.1 punkt b RODO.
⦁ kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
⦁ dokonać płatność za pomocą kontrahenta – PayU 
⦁ Zamówienie złożone do godz. 15 danego dnia realizowane będzie najprawdopodobniej tego samego dnia roboczego, najdalej na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia. Natomiast zamówienia złożone po godz. 15 danego dnia realizowane będą najprawdopodobniej na drugi dzień roboczy, najdalej na trzeci dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia. 
⦁ Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świat oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
⦁ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
⦁ Usługa realizowana będzie w sposób on-line za pomocą podanego w formularzu zamówienia adresu e-mail. 
⦁ Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.
 
⦁ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
 
⦁ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej zgodnie z § 6 Regulaminu.
⦁ Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
⦁ Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
⦁ Produkt zostanie przesłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 
⦁ 9
Prawo odstąpienia od umowy
⦁ Klient nie może zgodnie z art. 38 ust. 1 dokonać zwrotu przekazanego towaru. 
⦁ Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, o braku możliwości zwrotu towaru, z uwagi, iż jest on usługą, stworzoną indywidualnie wg. Zamówienia i zrealizowaną w momencie przesłania go na wskazany w formularzu zamówieniowym adres e-mail. 
 
⦁ 10
Reklamacja i gwarancja
⦁ Umową Sprzedaży objęte realizacją indywidualnej usługi dostosowanej do potrzeb Klienta. 
⦁ Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
⦁ W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
⦁ Spersonalizowany raport kredytowy nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego żadnego z przedstawionych banków. Wydanie pozytywnej decyzji jest uzależnione od indywidualnej decyzji banku, opartej na zdolności kredytowej danego Klienta. 
 
⦁ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
⦁ Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
⦁ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
⦁ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
⦁ Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
⦁ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym
⦁ Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
⦁ Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
⦁ Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
⦁ W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
⦁ Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
⦁ 13
Postanowienia końcowe
⦁ Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
⦁ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.