KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

Kto jest Administratorem Pani/pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000899475, NIP: 5252862181, REGON: 388945330, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, adres e-mail: biuro@dofin.pl, numer telefonu: +48 512 570 750, adres korespondencyjny: ul. Kokoryczki 3lok. 47 04-191 Warszawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych Osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@dofin.pl  bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Kokoryczki 3 lok. 47 04-191 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   z siedzibą w Warszawie przetwarza Pani/Pana dane przede wszystkim w celach handlowych i marketingowych.

W pozostałych przypadkach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czy podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa określonego zakresu danych osobowych Pani/Pana, który to zakres jest wymogiem wynikającym z możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu lub evencie jest obowiązkowe, aby Administrator mógł wykonać zadania nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa.

W innych sytuacjach, przede wszystkim w odniesieniu do danych dot. nr telefonu, adresu e-mail oraz wizerunku to Pani/Pan decyduje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora tychże danych. Podanie  tych danych jest więc dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się mailowo z Administratorem danych pod adresem: kontakt@dofin.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

 1. Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
 2. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przekazywanie Danych Osobowych Do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Szanowni Państwo,

Zgodnie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do KRS pod numerem 0000899475.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych Osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@dofin.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Podleśna 28, 05-400 Otwock

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

Zakres oraz kategoria przetwarzanych danych osobowych jest związana bezpośrednio ze zbiorem, z którego dane są pozyskiwane.

Pani/Pana dane osobowe pozyskano od partnerów biznesowych DOFIN Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celach handlowych i marketingowych.

Komu przekazywane są dane osobowe

Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach handlowych i marketingowych oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy dane będą podlegały profilowaniu

Pobrane dane nie będą̨ podlegać́ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, w zakresie przetwarzanych danych?

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 3. dostępu do danych osobowych
 4. przeniesienia danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. usunięcia danych osobowych

 

Przysługuje także Panu/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-860-70-86