Ubezpieczenie kredytu – Czy warto skorzystać?

Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter zaciągnięcia kredytu, szczególnie hipotecznego, trudno jest przewidzieć wszystkie ewentualne życiowe okoliczności, jakie mogą zaistnieć w tym czasie. Dlatego w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym pojawiają się rozwiązania mające na celu zabezpieczenie kredytu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Te polisy nie tylko przynoszą korzyści kredytobiorcom, ale także instytucjom finansowym, które dzięki nim zmniejszają ryzyko związane z udzielanym finansowaniem. Warto więc przyjrzeć się bliżej zarówno korzyściom, jak i kosztom, jakie niesie ze sobą ubezpieczenie kredytu.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu stanowi istotne wsparcie dla kredytobiorców w trudnych sytuacjach finansowych oraz życiowych. Jego głównym celem jest pomoc w spłacie rat w przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak utrata pracy, choroba czy śmierć. Właśnie dlatego, ubezpieczenie nie tylko chroni samą osobę zaciągającą kredyt, ale także jej bliskich.

Dodatkowo warto podkreślić, że ubezpieczenie kredytu pełni istotną rolę także z perspektywy instytucji finansowych. Banki mają pewność, że nawet w trudnych sytuacjach raty kredytowe będą spłacane zgodnie z harmonogramem, co zwiększa ich zaufanie do kredytobiorców. Wiele banków nawet wymaga ubezpieczenia jako warunku koniecznego do udzielenia kredytu, co w dalszej części wpływa na warunki finansowania.

Warto również zaznaczyć, że brak ubezpieczenia kredytu może skutkować niekorzystnymi warunkami kredytowymi lub nawet odmową udzielenia pożyczki. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy kredytobiorca nie dysponuje wkładem własnym na poziomie 20% wartości nieruchomości, wówczas bank może żądać dodatkowego tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu. Dlatego też, ubezpieczenie kredytu staje się kluczowym elementem dla obu stron umowy kredytowej.

 

 

Co daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego pełni funkcję nie tylko zabezpieczenia dla kredytobiorcy, lecz także dla jego najbliższych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia długów, to właśnie rodzina ponosiłaby ciężar spłaty po śmierci kredytobiorcy. Dlatego warto rozważyć dobro bliskich, by nie obciążać ich dodatkowymi trudnościami w tak ciężkiej sytuacji.

Oprócz śmierci polisa ubezpieczeniowa oferuje ochronę w różnych sytuacjach:

 • Choroby – Poważne schorzenia, takie jak zawał, udar, nowotwór czy choroby przewlekłe, a także konieczność hospitalizacji, mogą wpłynąć na możliwość spłaty kredytu. W takich przypadkach wynagrodzenie za pracę może spaść o 20%, a dodatkowo pojawiają się koszty leczenia, co pogłębia trudności finansowe. W związku z tym ubezpieczenie staje się niezwykle pomocne w spłaceniu zobowiązania wobec banku.
 • Utraty pracy – Nagła utrata zatrudnienia może skutkować trudnościami w regulowaniu rat kredytowych. Gdy nie jest to spowodowane winą kredytobiorcy, polisa zapewnia pokrycie od 6 do 12 rat, co daje czas na znalezienie nowej pracy i uniknięcie dodatkowego stresu.
 • Całkowitej niezdolności do pracy – W przypadku poważnych wypadków, które uniemożliwiają kredytobiorcy wykonywanie pracy i zarabianie, ubezpieczenie stanowi wsparcie finansowe, umożliwiając kontynuowanie spłaty zadłużenia.

Szczególnie istotne staje się ubezpieczenie kredytu dla osób, które są jedynym żywicielem rodziny. W przypadku nieszczęśliwego wypadku, poważnego uszczerbku na zdrowiu, utraty zdolności do pracy lub śmierci, bliscy mogą liczyć na dodatkowe środki umożliwiające spłatę kredytu.

Polisa taka stanowi również ważne zabezpieczenie, gdy kredyt jest spłacany wspólnie z inną osobą, np. partnerem lub małżonkiem. W przypadku, gdy ta osoba dozna poważnej choroby lub śmierci, na drugiej spoczywa obowiązek spłaty całego zadłużenia. Ubezpieczenie kredytu może zapewnić wsparcie finansowe, umożliwiając pokrycie części zobowiązania, które dotychczas spłacały dwie osoby. To ważne, aby w takich trudnych chwilach mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Koszt ubezpieczenia kredytu od śmierci może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, wysokość kredytu oraz zakres wybranej ochrony. Ostateczna cena jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta przez bank, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki. Jednakże orientacyjnie składka wynosi zazwyczaj od około 0,10% do 0,30% kwoty kredytu.

Banki i firmy ubezpieczeniowe ustalając koszt ubezpieczenia kredytu, biorą pod uwagę:

 1. Wiek, stan zdrowia i zawód ubezpieczonego: Osoby starsze lub te z istniejącymi schorzeniami mogą spodziewać się wyższych składek. Podobnie, zawody związane z większym ryzykiem mogą skutkować podwyższoną ceną ubezpieczenia.
 2. Wysokość kredytu: Im większa kwota kredytu, tym większe ryzyko dla ubezpieczyciela. To może przełożyć się na wyższą składkę.
 3. Zakres ochrony: Decydując się na szerszy zakres ochrony, np. obejmujący dodatkowe ryzyka, trzeba liczyć się z wyższymi składkami.
 4. Oferta ubezpieczyciela: Ceny mogą się różnić między ofertami banków a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Banki często oferują korzystniejsze warunki, ale warto dokładnie porównać oferty.
 5. Dodatkowe korzyści oferowane przez bank: Niektóre banki oferują dodatkowe ubezpieczenia w ramach kredytu, co może wpłynąć na obniżenie kosztów całego pakietu.
 6. Sposób zapłaty: Możliwość wyboru sposobu płatności może wpłynąć na cenę. Składka jednorazowa może być tańsza niż płatność w ratach.

Istnieją dwa sposoby, aby zabezpieczyć się na życie przy kredycie hipotecznym:

 • Klient może skorzystać z oferty banku i zgodzić się na to, aby bank zawarł w jego imieniu polisę na życie związaną z kredytem hipotecznym. W takim przypadku bank zajmuje się formalnościami związanymi z ubezpieczeniem.
 • Alternatywnie, klient może samodzielnie wykupić polisę ubezpieczeniową i dostarczyć bankowi potwierdzenie, że przystąpił do tego ubezpieczenia. W tym przypadku klient ma kontrolę nad wyborem konkretnej polisy i musi dostarczyć bankowi dokumentację potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia.